Головна » Каталог статей » Статті наших авторів РБДТ
Вплив рівня педагогічної творчості керівника гуртка на ефективність заняття
15.01.2018 | 3090 | Статті наших авторів | Автор: Гавацко Е.П.
Шановні колеги! У ці нелегкі часи для нашої країни ми маємо бути сильними та не забувати про нашу спільну важливу місію - якісну освіту майбутнього покоління!

Провідним суб’єктом навчально-виховного процесу є педагог з притаманними йому педагогічними вимогами і впливами, особливостями фахової самореалізації.

Розвиток творчого потенціалу педагога вимагає формування у нього мотивів пошукової діяльності через усвідомлення власної та єдиної науково-методичної проблеми закладу, стимулювання розвитку тих потреб, які сприяють його самореалізації через інноваційну та самоосвітню діяльність. Адже, творче ставлення до педагогічної діяльності це один з найважливіших якостей фахівця.

Основна мета сучасної освіти - відповідність актуальним і перспективним потребам суспільства, підготовка різнобічно розвиненої особистості, здатної до соціальної адаптації в суспільстві і самовдосконалення. Саме тому сьогодні зростає попит на кваліфікованого, творчого, конкурентноздібного керівника гуртка, здатного виховувати особистість у сучасному, динамічно мінливому світі.

На етапі реформування системи освіти, позашкільної зокрема, особливу роль відіграє професійний потенціал педагогів, здатних до системного й конструктивного мислення, швидкої орієнтації в інформаційному просторі, ефективної професійної діяльності. Соціальний запит держави на педагогічні кадри високого рівня професійної майстерності зумовлює пошук методичними службами оптимальних форм, методів, засобів для підвищення професійної компетентності педагогів в умовах позашкільного навчального закладу.

Метою формування творчої особистості вчителя є:
 • розвиток творчого потенціалу педагога щодо організації навчально-виховного процесу шляхом постійної активізації творчого пошуку;
 • співпраця педагога і методиста та всіх педагогів між собою, яка допоможе зробити навчання легким, цікавим для гуртківців і творчою насолодою для педагогів;
 • позитивна атмосфера співпраці, мотивація й активізація пошуково-пізнавальної діяльності педагогів;
 • організація активного, креативного, самостійного опанування знань та формування вмінь і навичок педагогів, що сприятиме розвитку їхнього творчого потенціалу.
Творчість - це діяльність, яка породжує щось нове, раніше невідоме на основі осмислення вже накопиченого досвіду та формування нових комбінацій знань, умінь, продуктів.

Найголовнішою проблемою під час вивчення творчості є проблема носія творчого начала, особистості, яка творить. Визначенню поняття творчої особистості у філософській, педагогічній та психологічній літературі приділяється значна увага.

Творчу особистість визначають як особистість, межі творчості якої охоплюють дії від нестандартного розв’язку простого завдання до нової реалізації унікальних потенцій індивіда в певній галузі, як людину, яка володіє певним переліком якостей, зокрема рішучістю, умінням не зупинятися на досягнутому, сміливістю мислення, умінням бачити далі того, що бачать її сучасники і що бачили її попередники. Вона повинна володіти мужністю для того, щоб піти проти течії і зруйнувати те, чому вірить сьогодні більшість.

У психологічному словнику визначено, що творча особистість виникає лише внаслідок наявності в неї «...здібностей, мотивів, знань і вмінь, завдяки яким створюється продукт, який відрізняється новизною, оригінальністю, унікальністю».

Серед характерологічних особливостей творчої особистості виокремлюють:
 • відхилення від шаблону;
 • наполегливість;
 • оригінальність;
 • високу самоорганізацію;
 • ініціативність;
 • працездатність.
Особливості мотивації діяльності творчої особистості полягають у тому, що творча особистість знаходить задоволення не стільки в досягненні мети творчості, скільки в самому процесі. Найбільш специфічною рисою творця вбачається несамовитий потяг до творчої діяльності.

Творча особистість - це індивід, який володіє високим рівнем знань, потягом до нового, оригінального, який уміє відкинути звичайне, шаблонне.

Головним показником творчої особистості є наявність творчих здібностей, які розглядаються як індивідуально-психологічні здібності людини, що відповідають вимогам творчої діяльності та є умовою її успішного виконання.

Швидкість досягнення певного рівня творчих результатів не є рівномірною і цілком залежить від індивідуальних психофізіологічних особливостей конкретної особистості, умов творчої діяльності, соціального оточення.

Творчий педагог - це особистість, яка характеризується:
 • високим рівнем педагогічної креативності (креативні риси особистості й додатково сформовані мотиви, особистісні якості, здібності, які сприяють успішній творчій педагогічній діяльності);
 • відповідним рівнем знань предмета, який викладає;
 • набутими психолого-педагогічними знаннями, уміннями та навичками, які за сприятливих для педагогічної творчості вчителя умов забезпечують його ефективну педагогічну діяльність із розвитку потенційних творчих можливостей вихованців.
СУТЬ, СПЕЦИФІКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

Творчість - це діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей (нові твори мистецтва, наукові відкриття, інженерно-технологічні, управлінські чи інші інновації тощо).

Необхідними компонентами творчості є фантазія, уява, психічний зміст якої міститься у створенні образу кінцевого продукту (результату творчості). У психології творчість вивчається головним чином у двох аспектах: як психологічний процес творення нового і як сукупність властивостей осоистості, які забезпечують її залученість до цього процесу.

Мета педагогічної творчості керівника гуртка полягає у створенні сприятливих психолого-педагогічних умов для розвитку потенційних можливостей кожного вихованця в навчально-виховному процесі.

Ознаки педагогічної творчості педагога:
 • високий рівень соціальної і моральної свідомості;
 • пошуково-проблемний стиль мислення;
 • розвинені інтелектуально-логічні здібності (уміння аналізувати, обґрунтовувати, пояснювати, виділяти головне);
 • проблемне бачення;
 • творча фантазія, розвинена уява;
 • специфічні особисті якості (сміливість, готовність до ризику, цілеспрямованість, допитливість, самостійність, наполегливість, ентузіазм);
 • специфічні провідні мотиви (прагнення до самореалізації, бажання бути визнаним, творчий інтерес, захопленість творчим процесом, бажання досягти найбільшої результативності в конкретних умовах праці);
 • комунікативні здібності;
 • здатність до самоорганізації та самоуправління;
 • високий рівень загальної культури.
Рівень творчої діяльності вчителя зазвичай визначається залежно від різних чинників:
 • уміння організовувати свою працю;
 • рівня підготовки педагога до заняття чи виховного заходу;
 • уміння керувати процесом засвоєння знань шляхом взаємодії з учнівським колективом тощо.
Творчість є необхідною складовою праці педагога. Без неї неможливий педагогічний процес. Специфічна за своєю суттю творчість педагога має багато спільного не лише з мистецтвом, а й із наукою. Педагог дає науковим фактам, гіпотезам, теоріям немовби нове життя, відкриваючи шляхи до розуму і серця своїх вихованців.

Творчість - необхідна умова становлення самого педагога, його самопізнання, розвитку і розкриття як особистості. Творчість, розвиваючи здібності, формує педагогічну талановитість керівників гуртків.
 
Вплив рівня педагогічної творчості керівника гуртка на ефективність заняття:
 • Високий рівень ефективності навчально-виховного процесу з колективом гуртківців.
 • Високий рівень розвитку творчої індивідуальності керівника гуртка, наявність у нього авторської педагогічної технології.
 • Стиль взаємовідносин, який визначається особистистістю керівника гуртка, системою педагогічних прийомів взаємодії з вихованцями.
 • Включеність керівника гуртка в життя гуртка (участь у справах гуртка).
 • Уміння ставити мету, планувати роботу, здійснити її і оцінити результат, аналізувати і робити висновки, а також ставити перед собою нові завдання.
 • Контакт із батьками та залучення їх до співпраці.
 • Володіння вміннями організувати дозвілля вихованців. 
 • Взаємний інтерес керівника гуртка і гуртківців один до одного, повага вихованців до керівника гуртка.
 
рівень педагогічної творчості, рбдт, Гавацко
КОМЕНТАРІ

Можливо вас зацікавить: